દેશભક્તિના ગીતો 15 – 31

સારે જહાસે અચ્છા

ગીતકાર : મહંમદ ઇકબાલ

ફિલ્મ : ભાઇ બહન

ગાયક : લતા મંગેશકર

 

સારે જહાં સે અચ્છા હિન્દોસિતાં હમારા

હમ બુલ બુલે હૈ ઈસકી, યે ગુલસિતૉ હમારા (૨)

ગુરબત મેં હો અગર હમ રહતા હૈ દિલ વતન મેં

સમજો વહી હમેં ભી દિલ હો જહીં હમારા

પર્વત વહ સબસે ઊંચા હમસાયા આસમોંકા

વહ સં તરી હમારા વહ પાસવૉ હમારા

ગોદીમેં ખેલતી હૈ જિસકી હજારો નદિયાં

ગુલશન હૈ જિનકે દમસે રશ્કે જિના હમારા

એ આબે રૂદે ગંગા ! વહ દિન યાદ હૈ તુઝકો

ઉતરા તેરે કિનારે જબ કારવૉ હમારા….

મઝહબ નહીં સિખાતા આપસમેં બૈર રખના

હિન્દુ હૈ હમ વતન હૈ હિન્દોસિતૉ હમારા

યૂનાન મિસ, રોમ સબ મિટ ગયે જહાઁ સે

અબ તક મગર હૈ બાકી નામોનિશ હમારા….

કુછ બાત હૈ કિ હસ્તી મિટતી નહીં હમારી

સદિયોં રહા હૈ દુશ્મન દોર-એ-જમાં હમારા

ઈકબાલ કોઈ મરહમ અપના નહીં જહાંમે –

માલૂમ કયા કિસીકો દર્દે નિહીં હમારા..

 

 

 

આઓ બચ્ચો તુમ્હેં દિખાયે

ગીતકાર : પ્રદીપ

ફિલ્મ : જાગ્રુત

ગાયક : પ્રદીપ, વ્રુંદ

 

આઓ બચ્ચો તુમ્હ દિખાએ ઝૉકી હિન્દુસ્તાન કી..

ઇસ મિટ્ટી સે તિલક કરો યે ધરતી હૈ બલિદાન કી.

ઉત્તર મેં રખવાલી કરતા પર્વતરાજ વિરાટ છે,

દક્ષિણ મેં ચરણોં કો ધોતા, સાગર કા સમ્રાટ હૈ.

જમનાજી કે તટકો દેખો, ગંગાકા યે ઘાટ હૈ,

બાટબાટ મેં હાટહાટ પર યહાઁ નિરાલા ઠાઠ છે.

દેખો યે તસ્વીરે અપને ગૌરવ કી, અભિમાન કી. ઈસ મિકી સે….. યે હૈ અપના રાજપૂતાના નાઝ ઈસે તલવારો પે,

યહાઁ પ્રતાપક બ્રત પલા હૈ આઝાદી કે નારો પે.

કુદ પડી થી જહાઁ હજારો પમિનિયાઁ અંગારો પે.

બોલ રહી હૈ કણ કણ મેં કુરબાની રાજસ્થાન કી. ઈસ મિટ્ટી સે… દેખો મુલ્ક મરાઠો કા યે યહાઁ શિવાજી ડોલા થા.

મગલો કી તાકત કો ઈસને તલવારો ૫ તોલા થા.

હર પત્થર પર આગ લગી થી હર પત્થર ઈક શોલા થા.

બોલી હર હર મહાદેવ કી બચ્ચા-બચ્ચા બોલા થા.

યહીં શિવાજીને રખી થી લાજ હમારી શાનકી. ઈસ મિટ્ટી સે… જલિયાંવાલા બાગ કે દેખો યહાઁ ચલી થી ગોલિયાઁ.

યે મત પૂછો કિસને ખેલી યહાઁ ખૂન કી હોલિયા,

એક તરફ બજૂકે દન–દન, એક તરફ થી ટોલિયાઁ,

મરને વાલે બોલ રહે થે ઈન્કિલાબ કી બોલિયાં,

યહાઁ લગા દી બહનોંને ભી બાજી અપની જાનકી. ઈસ મિટ્ટી સે…

યે દેખો બંગાલ યહાઁ કા હર બચ્ચા હરિયાલા હૈ,

યહાઁ કા બચ્ચા-બચ્ચા અપને દેશ પે મરને વાલા હૈ,

ઢાલા હૈ ઈસકો બિજલીને ભૂચાલો ને પાલા હૈ,

મુઠ્ઠી મેં તૂફૉ બંધા હૈ ઔર પ્રાણ પે જવાલા હૈ,

જન્મભૂમિ હૈ યહી હમારે વીર સભાષ મહાન કી. ઈસ મિટ્ટી સે…

 

 

 

 

 

એ  મેરે પ્યારે વતન

ગીતકાર : પ્રેમધવન

ફિલ્મ : કાબુલીવાલા

ગાયક : મન્નાડે

 

 

એ મેરે પ્યારે વતન, એ મેરે બિછડે ચમન, તુઝપે દિલ કુરબાન તૂ હી મેરી આરજૂ, તૂ હી મેરી આબરૂ, તૂ હી મેરી જાન,

તેરે દામન સે જો આએ ઉન હવાઓ કો સલામ (૨)

ચૂમ મૈ ઉસ જુબૉકો જિસપે આએ તેરા નામ,

સબસે પ્યારી સુબહ તેરી સબસે રંગીન તેરી શામ,

તુઝ પે દિલ કુરબાન, એ મેરે પ્યારે વતન….. માઁ કા દિલ બનકે કભી સીનસે લગ જાતા હૈ તૂ (ર)

ઔર કભી નન્હીં-સી બેટી બનકે યાદ આતા હૈ તું,

જિતના યાદ આતા હૈ મુઝકો ઉતના તડપાતા હૈ તૂ,

તુઝ પે દિલ કુરબાન, એ મેરે પ્યારે વતન…..

છોકર તેરી જમીં કો દૂર આ પહુંચે હૈ હમ (૨)

ફિર ભી હૈ યહી તમન્ના તેરે જો કી કસમ, હમ જહાઁ પૈદા હુએ ઉસ જગહ નિજો યે દમ,

તુજ એ દિલ કુરબાન, એ મેરે પ્યારે વતન….

 

 

 

મેરે દેશ્પ્રેમિયો

ગીતકાર : આનંદ બક્ષી

ફિલ્મ : દેશપ્રેમિ

ગાયક : મહંમદ રફી

 

નફરત કી લાઠી તોડો, લાલચ કા ખંજર ફેંકો

જિદ્દ કે પીછે ના દૌડો, તમ પ્રેમ કે પછી હો, દેશપ્રેમિયો … દેશપ્રેમિયો આપસમેં પ્રેમ કરો દેશપ્રેમિયો (૨)

મેરે દેશપ્રેમિયો આપસ મેં પ્રેમ કરો દેશપ્રેમિયો ….

દેખો યે ધરતી હમ સબકી માતા હૈ

સોચો આપસમેં કયા અપના નાતા હૈ

હમ આપસમેં લડ બૈઠે તો દેશ કો કૌન સંભાલેગા?

કોઈ બાહરવાલા અપને ઘરસે હમેં નિકાલગા

દીવાનો હોશ કરો, મેરે દેશપ્રેમિયો આપસ મેં……(૨)

મીઠે પાનીમેં જહર ન તુમ ઘોલો

જબ ભી કુછ બોલો યે સોચ કે તુમ બોલો

ભર જાતા હૈ ગહરા ઘાવ જો બના હૈ ગોલીસે

દો મીઠે બોલ કહો…. મેરે દેશપ્રેમિયો આપસ મેં…

તોડો દીવારે યે ચાર દિશાઓ કી

રોકો મત રાહે ઈન મત હવાઓ કી પૂરબ-પશ્ચિમ-ઉત્તર-દક્ષિણવાલો

ઈસ મિટ્ટીસે પૂછો કયા ભાષા કયા ઈસકા મઝહબ હૈ

ફિર મુઝસે બાત કરો, મેરે દેશપ્રેમિયો આપસ મેં……

 

 

 

 

નન્હા મુન્ના રાહી હૂ

ગીતકાર : શકીલ બદાયુની

ફિલ્મ : સન ઓફ ઇન્ડિયા

સંગીત : શાંતિ માથુર

 

નન્યા મુન્ના રાહી હૈં દેશકા સિપાહી હું

બોલો મેરે સંગ જય હિન્દ, જય હિન્દ, જય હિન્દ, જય હિન્દ, જય હિન્દ

રસ્તે પે ચલૂંગા ન ડરડર કે, ચાહે મુઝે જીના પડે મરમર કે

મંજિલ સે પહલે ન લૂંગા કહીં દમ, આગે હી આગે બઢાઊંગા કદમ

દાહિને બાએ, દાહિને બાએ, નન્હા મુન્ના રાહી…….

ધુપ મેં પસીના બઢાઊંગા જહાઁ, હરે હરે ખેત લહરાએંગે વહાઁ

ધરતી પે ફિર ન પાએંગે જનમ, આગે હી આગે બઢાઊંગા કદમ

દાહિને બાએ, દાહિને બાએ, નન્હા મુન્ના રાહી…. નયા હૈ જમાના મેરી નઈ હૈ ડગર, દેશ કો બનાઊંગા મશીનોં કા નગર

ભારત કિસી સે રહેગા નહીં કમ, આગે હી આગે બઢાઊંગા કદમ

દાહિને બાએ, દાહિને બાએ, નન્હા મુન્ના રાહી..

બડા હો કે દેશકા સહારા બગૂંગા, દુનિયા કી ખોં કા તારા બગૂંગા

રખૂંગા ઊંચા તિરંગા હરદમ, આગે હી આગે બઢાઊંગા કદમ

દાહિને બાએ, દાહિને બાએ, નન્હા મુન્ના રાહી….

શાંતિ કી નગરી મેરી હૈ વતન, સબકો સિખલાઊંગા પ્યારકા ચલન

દુનિયા મેં ગિરને નહીં હૂંગા કહીં બમ, આગે હી આગે બઢાઊંગા કદમ

દાહિને બાએ, દાહિને બાએ, નન્યા મુન્ના રાહી…..

 

 

 

દિલ દિયા હૈ જાન ભી દેંગે

ગીતકાર : આનંદ બક્ષી

ફિલ્મ : કર્મા

ગાયક : કવિતા ક્રિષ્નામૂર્તિ , મહંમદ અજીજ

 

મેરા કર્મો તૂ, મેરા ધર્મા તૂ,

તેરા સબ કુછ મેં, મેરા સબ કુછ તૂ,

હર કરમ અપના કરેંગે,

અય વતન તેરે લિયે,

દિલ દિયા હૈ જાન ભી દેંગે, અય વતન તેરે લિયે,

મેરા કર્મો તૂ, મેરા ધર્મા તૂ તૂ મેરા અભિમાન હૈ,

અય વતન મહેબૂબ મેરે તુઝપે દિલ કુરબાન હૈ

હમ જીએંગે ઔર મરેંગે, અય વતન તેરે લિયે, (૨)

દિલ દિયા હૈ જાન ભી દે ગે…

હિન્દુ મુસ્લિમ સિખ ઈસાઈ હમ વતન હમ નામ હૈ

જો કરે ઈનકો જુદા મજહબ નહીં ઈલજામ હૈ

હમ જીએંગે યા મરેંગે…

તેરી ગલિયો મેં ચલાકર નફરતો કી ગોલિયોં

લૂટતે હૈ કુછ લુટેરે દુલહનો કી ડોલિયાઁ

લુટ રહા હૈ આપ વો અપને ઘરોં કો લૂટકર

ખેલતે હૈ બેખબર અપને લહૂસે હોલિયાઁ

હમ જીએંગે યા મરેંગે…

 

 

 

 

અપની આઝાદીકો હમ 

ગીતકાર : શકીલ બદાયુની

ફિલ્મ : લીડર

ગાયક : મહંમદ રફી

 

અપની આઝાદી કો હમ હરગિજ મિટા સકતે નહીં,

સર કટા સકતે હૈ લેકિન સર ઝકા સકતે નહીં,

હમને સદિયો મેં યે આઝાદી કી નૈમત પાઈ હૈ,

સેકડો કુરબાનિયાઁ દેકર યે દૌલત પાઈ હૈ,

મુસ્કુરા કર ખાઈ હૈ સીને પે હમને ગોલિયાં,

કિતને વીરાનો સે ગુજરે હૈ તો જન્નત પાઈ હૈ,

ખાક મેં હમ અપની ઈજજત કો મિલા સકતે નહીં,

અપની….

કયા ચલેગી જુલ્મ અહલે વફા કે સામને,

આ નહીં સકતા કોઈ શોલા હવા કે સામને,

લાખ ફૌજે લેકે આયે અમન કા દમન કોઈ,

રુક નહીં સકતા હમારી એકતા કે સામને,

હમ વો પત્થર હૈ જિસે દમન હિલા સકતે નહીં,

અપની….

હમ વતન કે નૌજવાઁ હૈ હમસે જો ટકરાએગા,

વો હમારી ઠોકરો સે ખાકમેં મિલ જાયેગા,

વકત કે તુફાનમેં બહ જાયેગે જલ્મો સિતમ,

આસમાઁ પર યે તિરંગા ઉમ્ર ભર લહરાયેગા, (૨)

જો સબક બાપુને સિખાયા ભૂલ સકતે નહીં,

અપની….

દુશ્મનોં કે હમ હૈ દુશ્મન, યાર કે હમ યાર હૈ, (૨)

અમન મેં ફૂલો કી ડાલી જંગલ મેં તલવાર હૈ,

જિસ કિસી મેં હૌસલા હો આજમા કર દેખ લે,

જિન્દગી કે વાસ્તે લડને કો હમ તૈયાર હૈ’,

બઢ ચૂકે હૈ જો કદમ પીછે હટા સકતે નહીં,

અપની….

યે હમારે ઊંચે પર્વત યે હમારી નદિયાં,

યે હમારી મસ્કરાતી લહલહાતી ખેતિયાં,

હમ તો ઉસ જાલિમ કી રખ દેગે ઉડા કે ધજિયાઁ,

આબરૂ અપને વતન કી હમ ગૅવા સકતે નહીં,

અપની…

 

 

 

 

 

ઈન્સાફકી ડગર પે 

ગીતકાર : શકીલ બદાયુની

ફિલ્મ : ગંગા જમુના

ગાયક : હેમંત કુમાર

 

ઈન્સાફરકી ડગર પે, બચ્ચો દિખાઓ ચલકે

યહ દેશ હૈ તુમ્હારા, નેતા તુમ્હીં હો કલકે

દુનિયાકે રંજ સહના, ઔર કુછ ન મંહસે કહના

સચ્ચાઈયો કે બલ પે, આગે હી બઢતે રહના

રખ દોગે એક દિન તુમ, સંસારકો બદલકે

યહ દેશ હૈ તુમ્હારા, નેતા તુમ્હી હો કલકે .

અપને હો યા પરાયે, સબકે લિયે હો ન્યાયા

દેખો કદમ તુમ્હારા, હરગિજ ન ડગમગાયે .

રસ્તે બડે કઠિન હૈ, ચલના સંભલ સંભલ કે

યહ દેશ હૈ તુમ્હારા, નેતા તુમ્હી હો કલકે .

ઈનસાનિયત કે સરપે, ઈજજતકા તાજ રખના

તનમનકી ભેટ દેકર, ભારતકી લાજ રખના .

જીવન નયા બનેગા, અંતિમ ચિતામે જલકા

યહ દેશ હૈ તુમ્હારા, નેતા તુમ્હી હો કલકે છે

 

મેરી જાન તિરંગા હૈ

ગીતકાર : સંતોષ આનંદ

ફિલ્મ : તિરંગા

ગાયક : મહંમદ અજીજ

 

યે આન તિરંગા હૈ, યે શાન તિરંગા હૈ,

મેરી જાન તિરંગા હૈ, મેરી જાન તિરંગા હૈ. અરમાન તિરંગા હૈ, અભિમાન તિરંગા હૈ,

મેરી જાન તિરંગા હૈ, મેરી જાન તિરંગા હૈ.

હમકો જો કરના હૈ, વો તો કરકે હી હમ જાયેંગે,

આનેવાલે કલ ફિર આકર મૌસમ નયા બનાયેંગે,

મૌત ફરોશો સે કહ દો અબ ઉનકો હમ દફનાલેંગે,

અપને-અપને નાપોં કા વો ખુદ હી કફન સિલાયેંગે,

આવાજ તિરંગા હૈ, એલાન તિરંગા હૈ,

મેરી જાન તિરંગા હૈ, મેરી જાન તિરંગા હૈ.

 

 

ઈસકી ખાતિર કસમ હૈ હમકો, અપના શીશ કટા દેગે (૨) જિતના ભી ઈસ જિસ્મ મેં બાકી, સારા લહૂ બહા દંગ, (ર)

ઈસકી ખાતિર જો ઠારેંગે, વો કરકે દિખલા દેંગે,

અપની ધરતી કે આગે હમ, સારા ગગન ઝુકા કેંગે,

ઈમાન તિરંગા હૈ, ભગવાન તિરંગા હૈ,

મેરી જાન તિરંગા હૈ, મેરી જાન તિરંગા હૈ.

 

 

યે આ તિરંગા હૈ, યે શાન તિરંગા હૈ,

મેરી જાન તિરંગા હૈ, મેરી જાન તિરંગા હૈ.

 

 

 

 

એક માતના છૈયા

 

 

એક માતનાં છેયાં, અમે સૌ એકમાતના છૈયા

અમે ભડ ભારતનાં ઘડવૈયાં, અમે સૌ એક માતનાં છયાં (૨)

જેની માટીનો દેહ ઘડાયો, જેનાં પીધાં પાણી (૨)

જેના ગૌરવ સ્મરણે જાગે ભાવોની સરવાણી

એને કેમ ભૂલીએ ભૈયા, અમે સૌ…

અમે ભડ ભારતના ઘડવૈયાં, અમે સૌ એકમાતનાં છેયાં (૨)

ના કો’નું ડિલ રહે ઉઘાડું, ના કો ભૂખ્યું પોઢે (૨)

ઊંચનીચના ભેદ ટાળશું (૨) ઝૂલશું પ્રેમ હિંડોળે

અમે તારીશું ભારત નૈયા ……. અમે સૌ……

અમે ભડ ભારતના ઘડવૈયાં, અમે સૌ એક માતનાં છેયાં (૨)

અમે પલાણી પાણી પંથો, મેદાને સૌ પડશું…….. (૨)

સીમાડે જયકાર ગજવશું…….. વિજય વરીને ફરશું

અમે મધ દરિયાનાં ખેલૈયાં….. અમે સૌ….

અમે ભડ ભારતનાં ઘડવૈયાં, અમે સૌ એક માતનાં હૈયાં (૨)

 

સુનો ગોરસે દુનિયાવાલો

ગીતકાર : સમીર

ફિલ્મ : દશ

ગાયક : શંકર મહાદેવ / ઉદિતનારાયણ

 

સુનો ગૌર સે દુનિયાવાલો બુરી નજર ના હમ પે ડાલો…

ચાહે જિતના જોર લગા લો. સબસે આગે હોંગે હિન્દુસ્તાની

સુનો ગૌરસે દુનિયાવાલો….

 

 

હમને કહા હૈ જો તુમ ભી કહો..

હમને કહા હૈ જો તુમ ભી કહો….

 

 

આઓ મિલ જુલ કે બોલે હમ ભી યારો….

અપના દેશ જહાઁમેં સબસે પ્યારા….

હમને કહા હૈ જો તુમ ભી કહો…

જલતે સહારે હૈ, પાની કી ધારે હૈ હમ કાટે કટતી નહીં….

જો વાદા કરતે હૈં કરકે નિભાતે હૈ હમ પીછે હટતે નહીં….

વકત હૈ, ઉમ્ર હૈ, જોશ હૈ ઔર જાન હૈ…

ના ઝુકે, ના મિટે, દેશ તો અપની શાન હૈ….

હમને કહા હૈ જો તુમ ભી કહો…

 

 

સુનો ગૌર સે દુનિયાવાલો બુરી નજર ના હમ પે ડાલો.

 

 

સબકે દિલોં કો મોહબત સે બૉધે જો હમ ઐસી જંજીર હૈ

ઊંચી ઉડાને હૈ, ઊંચે ઇરાદે હૈ, હમ કલ કી તસવીર હૈ

દોસ્તી કે લિયે હમ અપની જિંદગી વાર દે,

જો હમેં પ્યાર દે હમ ઉસે પ્યાર દે…

હમને કહા હૈ જો તુમ ભી કહો….

 

સુનો ગૌર સે દુનિયાવાલો બુરી નજર ના હમ પે ડાલો…

ચાહે જિતના જોર લગા લો, સબસે આગે હોંગે હિન્દુસ્તાની

હિન્દુસ્તાની… હિન્દુસ્તાની… હિન્દુસ્તાની….

 

 

 

 

 

મારો ભારત દેશ મહાન

 

 

પશ્ચિમમાં ગુજરાત છે, પૂરવમાં બંગાળ છે,

પ્રાણ થકીયે પ્યારો મારો ભારત દેશ મહાન છે.

ગંગા, સિંધુ જેવી સરિતા, ગોદા, કૃષ્ણા, કાવેરી,

નીચે દક્ષિણમાં મહેરામણ, ગજવે એની જયભેરી,

ઉત્તરમાં હિમાલય કેરો, મુગટ એના શિરે છે

….. પ્રાણ

 

ભાષા ગુજરાતી, પંજાબી, મરાઠી, ઉડિયા, બંગાળી,

દક્ષિણમાં તામિલ, તેલુગુ, કન્નડ ને વળી મલયાલી,

તેજસભર સૌની સહિયારી હિન્દી કેરી મશાલ છે

…… પ્રાણ

 

હિન્દુ, શીખ કે જૈન, પારસી, મુસ્લિમ હો કે ખ્રિસ્તાની

હળીમળીને સાથે રહીએ દિલ અમારાં હિંદુસ્તાની

એક અમારાં ગીત, કદમના એક અમારા તાલ છે

…… પ્રાણ

 

આજે માનવીની મુકિતની, હાકલ અહીંથી થાય છે,

ખંડ ખંડે નવીન આશા, નવા ઉમંગો જાગે છે,

ભારતના શાંતિ પયગામે દુનિયા આખી ચાલ છે

….. પ્રાણ

 

 

 

મેરા મુલ્ક, મેરા દેશ

ગીતકાર : જાવેદ અખ્તર

ફિલ્મ : દિલજલે

ગાયક : કુમારશાનું

 

મેરા મુલ્ક, મેરા દેશ, મેરા યે વતન,

શાંતિ કા, ઉન્નતિ કા, પ્યાર કા ચમન… (૨)

ઈસકે વાસ્તુ નિસાર હૈ, મેરા તન, મેરા મન,

એ વતન… એ વતન… એ વતન..

જાને મન.. જાને મન… જાને મન…

મેરા મુલ્ક, મેરા દેશ…

ઈસકી મિટ્ટી સે બને તેરે મેરે યે બદન,

ઈસકી ધરતી તેરે મેરે વાસ્તે ગગન,

ઈસને હી સિખાયા હમકો જીનેકા ચલન..જીનેકા ચલન…

ઈસકે વાસ્તુ નિસાર હૈ, મેરા તન, મેરા મન,

એ વતન… એ વતન… એ વતન…

જાને મન… જાને મન… જાને મન…

મેરા મુલ્ક, મેરા દેશ…

અપને ઇસ ચમન કો સ્વર્ગ હમ બનાયેંગે,

કોના કોના અપને દેશ કા સજાયેંગે,

જશ્ન હોગા જિંદગી કા, હોંગે સબ મગન.. સબ મગન…

ઇસકે વાસ્તે નિસાર હૈ, મેરા તન, મેરા મન,

એ વતન… એ વતન… એ વતન…

જાને મન… જાને મન… જાને મન…

મેરા મુલ્ક, મેરા દેશ…

 

 

જનની – જન્મભૂમિ

 

જનની-જન્મભૂમિ સ્વર્ગ સે મહાન હૈ,

ઇસકે વાતે યે તન હૈ મન હૈ ઔર પ્રાણ હૈ,

જનની-જન્મભૂમિ સ્વર્ગ સે મહાન હૈ.

ઇસકે કણ-કણ પે લિખા રામ-કૃષ્ણ નામ હૈ,

હુતાત્માઓ કે રુધિરસે ભૂમિ શસ્ય-શ્યામ હૈ,

ધર્મકા યે ધામ હૈ, સદા ઇસે પ્રણામ હૈ,

સ્વતંત્ર હૈ યહ ધરા, સ્વતંત્ર આસમાન હૈ.

ઇસકે આન પે અગર જો બાત કોઈ આ પડે,

ઇસકે સામને જો જુલ્મકે પહાડ હોં ખડે,

શત્રુ સબ જહાન હો, વિરુદ્ધ આસમાન હો,

મુકાબલા કરેંગે જબ તક જાન મેં યે જાન હૈ.

ઇસકી ગોદમેં હજારો ગંગા-યમુના ઝૂમતી,

ઇસકે પર્વતોની ચોટિયાં ગગનકો ચૂમતી,

ભૂમિ યે મહાન હૈ, નિરાલી ઇસકી શાન હૈ,

ઇસકી જય-પતાકા પે લિખા વિજય-નિશાન હૈ.

 

ઇસકે વાસ્તે યે તન હૈ, મન હૈ ઔર પ્રાણ હૈ,

જનની-ન્મભૂમિ સ્વર્ગ સે મહાન હૈ.

 

 

 

 

ભારત માતા સાદ કરે છે

 

ભારત માતા સાદ કરે છે જાગો નર ને નારી…

દેશદાઝ કાજે પ્રગટાવો અગ્નિ પ્રલયકારી…

હરિયાળી આ ભૂમિ પર દુશ્મનની નજર પડી,

સજજ બની લાખોની સેના સરહદ ઉપર ખડી…

નાશ કરો એ નરપિશાચનો, કમર કસી સહુ ભારી,

ભારત માતા સાદ કરે છે જાગો નર ને નારી…

બ્રહ્મપુત્રા , આસામ, રક્ષકો, હિમાલય ને કાંચનજંઘા,

જો જો થાયે કલુષિત ના પાવન યમુના ને ગંગા…

એક અખંડ, હો વિજયવંત, કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી,

ભારત માતા સાદ કરે છે જાગો નર ને નારી..

એક એક નર રુદ્ર બનો… એક એક નારી ચંડી,

વિરાટ નશકિત જાગો, પીંખી નાખો પાખંડી…

સુજલાં સુફલાં ભારતની મુકિત હો મંગલકારી,

ભારત માતા સાદ કરે છે જાગો નર ને નારી…

 

 

 

 

 

કસુંબીનો રંગ

ગીતકાર : ઝવેરચંદ મેઘાણી

ગાયક : હેમુ ગઢવી

 

હો, રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ (૨)

જનનીના હૈયામાં પોઢંતા પોઢંતા પીધો કસુંબીનો રંગ;

ધોળાં ધાવણ કેરી ધારાએ ધારાએ પામ્યો કસુંબીનો રંગ;

બહેનીના કંઠે નીતરતાં હાલરડાંમાં ઘોળ્યો કસુંબીનો રંગ;

ભીષણ રાત્રી કેરા પહાડોની ત્રાડોએ ચોળ્યો કસુંબીનો રંગ;

દુનિયાના વીરોનાં લીલાં બલિદાનોમાં ભભક્યો કસુંબીનો રંગ;

સાગરને પારે સ્વાધીનતાની કબરોમાં મહેકયો કસુંબીનો રંગ;

ભકતોના તંબૂરથી ટપકેલો મસ્તીભર ચાખ્યો કસુંબીનો રંગ;

વહાલી દિલદારાના પગની મેંદી પરથી ચૂમ્યો કસુંબીનો રંગ;

નવલી દુનિયા કેરાં સ્વપ્નોમાં કવિઓએ ગાયો કસુંબીનો રંગ;

મુકિતને કયારે નિજ રકતે રેડણહારે પાયો કસુંબીનો રંગ;

પીડિતની આંસુડાંધારે – હાહાકારે રેલ્યો કસુંબીનો રંગ;

શહીદોના ધગધગતા નિશ્વાસે નિશ્વાસે સળગ્યો કસુંબીનો રંગ;

ધરતીના ભૂખ્યા કંગાલોને ગાલે છલકાયો કસુંબીનો રંગ;

બિસ્મિલ બેટાઓની માતાને ભાલે મલકાયો કસુંબીનો રંગ;

ઘોળી ઘોળી પ્યાલા ભરિયા રંગીલાં હો ! પીજો કસુંબીનો રંગ;

દોરંગા દેખીને ડારિયા; ટેકીલાં ! લેજો કસુંબીનો રંગ !

હો, રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વિશે

I am young man of 77+ years

Posted in miscellenous

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

વાચકગણ
  • 654,662 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 277 other followers

તારીખીયું
ડિસેમ્બર 2019
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
સંગ્રહ
ઓનલાઈન મિત્રો
%d bloggers like this: