આનંદી કાગડો અને બીજી વાતો//સંપાદક: ગિજુભાઈ

                                      આનંદી કાગડો

[બાળવાર્તા: 2://સંપાદક: ગિજુભાઈ//સંસ્કાર]

પાના:31 થી 33

     એક કાગડો હતો . તે એક વાર રાજાના વાંકમાં આવ્યો , એટલે રાજાએ તેના માણસોને કહ્યું : “ જાઓ ; આ કાગડાને ગામના કૂવાને કાંઠે ગારો છે તેમાં નાખી ખૂંતાડીને મારી નાખો . “

        કાગડાને રાજાજીના હુકમ પ્રમાણે ગારામાં નાખવામાં આવ્યો . કાગડાભાઇ તો ગારામાં ખૂંત્યાં ખૂંત્યાં આનંદથી બોલવા લાગ્યા.

    “ ગારામાં લપસણુ કરતાં શીખીએ છીએ , ભાઇ !

      ગારામાં લપસણું કરતાં શીખીએ    છીએ. “

     રાજા અને તેના માણસો તો નવાઇ પામ્યા કે આ કાગડો ખૂંતવાથી દુ:ખી થવાને બદલે આનંદથી કેમ બોલે છે ? રાજાને ક્રોધ ચડ્યો અને બીજો હુકમ કર્યો :

    “ નાખો એને કૂવામાં , એટલે ડૂબીને મરી જાય .”

         કાગડાને કૂવામાં નાખ્યો.

      “ કૂવામાં તરતા શીખીએ છીએ ,ભાઇ!

                 કૂવામાં તરતાં શીખીએ છીએ .”

   રાજા કહે : “હવે તો આ કાગડાને આથી વધારે સખત શિક્ષા કરવી જોઇએ.”    

પછી તો કાગડાને કાંટાના એક મોટા એવા જાળામાં નખાવ્યો .

    પણ કાગડાભાઇ તો એના એ જ રહ્યા. વળી પાછા આનંદી સૂરે ગાતાં ગાતાં બોલ્યા :

     “ કૂણા કાન વીંધાવીએ છીએ , ભાઇ ! કૂણા કાન વીંધાવીએ છીએ.”

       રાજ કહે : “ કાગડો તો ભારે જબરો ! ગમે તે દૂ:ખમાં એને દૂ:ખ તો થતું જ નથી . ચાલો જોઇએ , હવે સુખ થાય એવે ઠેકાણે નાખવાથી એને દુ:ખ થાય છે ?”     

પછી કગડાભાઇને એક તેલની કોઠીમાં નાખ્યા .

    કાગડાભાઇને તો એ પણ સવળું જ પડ્યું . ખુશ થઇને બોલ્યા :

       “ તેલ  કાને મૂકીએ છીએ , ભાઇ  !

                      તેલ કાને મૂકીએ છીએ .”

    પછી તો રાજાએ કાગડાને ઘીના કુડલામાં નાખ્યો .એમાં પડ્યો પડ્યો પણ કગડો તો બોલ્યો :

       “ઘીના લબકા ભરીએ છીએ, ભાઇ !

                    ઘીના લબકા ભરીએ છીએ. ”

      રાજા તો ખૂબ ખિજાયો ને કાગડાને ગોળની કોઠીમાં નખાવ્યો . કાગડાભાઇ તો પાછ મજાથી બોલ્યા :

    “ગોળનાં દબડાં ખાઇએ છીએ, ભાઇ !

               ગોળનાં દબડાં ખાઇએ છીએ .”

    પછી રાજાએ કાગડાને  ખોરડાની ઉપર ફેંક્યો , પણ ત્યાં બેઠાં બેઠાં કાગડો કહે :

     “ નળિયાં ચાળતાં શીખીએ છીએ , ભાઇ !

              નળિયાં ચાળતાં શીખીએ છીએ ” .

       છેવટે  થાકીને રાજા કહે : “ આ કાગડાને આપણે શિક્ષા કરી શકશું નહિ. એને મનથી કોઇ દુ:ખ લાગતું નથી . માટે એને હવે ઉડાડી મૂકો .”

       હવે પછી કાગડાને ઉડાડી મૂક્યો.

==============================================================

 

 

           અદેખી કાબરની વાર્તા

     [પાના:34 અને 35]

 

  એક હતો રાજા .

   તેણે એક પોપટ પાળ્યો.

   પોપટ હંમેશાં મીઠું મીઠું બોલે અને રાજાને ખુશ કરે .

   રાજાએ તેને માટે એક સોનાનું સુંદર પાંજરું ઘડાવ્યું અને હીરામાણેકની નાની નાની બે વાટકીઓ કરાવી.

   પોપટના પાંજરા સામે રોજ રોજ એક કાબર આવીને બેસ્સે ને પોપટના પાંજરાની અદેખાઇ કરે . તે મનમાં મનમાં બોલે : “ મારે આવું પાંજરું હોય તો કેવું સારું ? ”

    એક વાર પોપટનું પાંજરું ઉઘાડું રહી ગયેલું અને પોપટ ઊડી ગયેલો .

  કાબર કહે : “ લાવ ને હું જ અંદર બેસી જાઉં ! ”     

કાબર તો બેસી ગઇ .

    રાજા તો સવારમાં વહેલો આવ્યો ને પોપટ જાણી હંમેશની પેઠે પઢાવવા લાગ્યો .

    પણ પાંજરામાં તો કાબર હતી , ને એને કાંઇ પોપટ જેમ પઢતાં આવડે નહિ .

        રાજા કહે : “ પોપટ પઢ્તો કેમ નથી ? ”

      પણ પોપટ હોય તો પઢે ને ?

     રાજા ખીજાયો ને એક લાકડી લાવી પાંજરાંમાં ધોંકાવવા લાગ્યો .

      છીવટે કાબર થાકીને બોલી :

        “ ધોંકાધોંકી મા કર રાજા ,

                 ધોંકે અમે મરીએ ;

         સરવા સાદવાળો તો ઊડી ગયો ,

         કહે તો કલબલ કલબલ કરીએ.”

   રાજા કહે : “ અરે ! આ તો કાબર !”

   પછી રાજાએ કાબરને લાકડીના બે ધોકા મારીને કાઢી મૂકી અને પોપટ આવીને પાછો પાંજરાંમાં બેસી ગયો .

 

—————————————————————————————–

 

કચેરીમેં  જાઊંગા

પાના:36 થી 40

  એક હતો ઉંદર. એક વાર તે ગામમાં જતો હતો . ત્યા6 રસ્તા ઉપરથી તેને એક લૂગડાનો કટકો જડ્યો. આગળ ચાલ્યો ત્યાં એક દરજીની દુકાન આવી . દરજી સામે જોઇ તેણે કહ્યું : “ અરે એ દરજી ! આ લૂગડાની  જરા ટોપી સીવી દેજે ; સારી મજાની સીવજે , હો ! ”

    દરજીએ કહ્યું : “ ઈ કોણ છે વળી  ? ”

     ઉંદર કહે : “એ તો હું ઉંદર છું ; આ જરા ટોપી સીવી દે , ટોપી !  વાર કેમ લગાડે છે ?”

    દરજી કહે : “  ચાલતો થા , ચાલતો . આ ગજ ઉપાડીને મારીશ ના , તો મરી જઇશ , મરી !”

   ઉંદર કહે : “ શું બોલ્યો ? આ ટોપી સીવી દે છે કે નહિ ? કેમ ; નથી સીવી  દેવી ? જોજે  હો ટોપી સીવી નહિં દે તો —

        “ કચેરીમેં જાઊંગા .

          સિપાઇકું બુલાઊંગા;

          બડે માર દેઊંગા ,

          તમાસા દેખુંગા .”

    દરજી કહે : “ શું બોલ્યો , ઉંદરડા ! ફરી બોલ જોઇએ , ફરી ! ”

     ઉંદર કહે :

           “ કચેરીમેં જાઊંગા.

            સિપાઈકું બુલાઊંગા ;

           બડે માર દેઊંગા ,

            તમાસા દેખૂંગા .”

         દરજી તો એકદમ બી ગયો ને બોલ્યો : “ ભાઇશા’બ ! કચેરીમાં જઇશ મા. લાવ તારું લૂગડું : તને ઝટ ઝટ ટોપી સીવી દઉં .”

         પછી ઉંદરને ટોપી સીવી દીધી ; એટલે ઉંદરભાઇ ટોપી પહેરીને રોફમાં ને રોફમાં ચાલ્યા . આગળ ગયા ત્યાં એક ભરત ભરનારની દુકાન આવી . ભરત ભરનારની સામે જોઇને ઉંદરે કહ્યું : “ અબ એ ભરત ભરવાવાલા ! આ ટોપીમાં જરા ભરત ભરી દેજે .”

        ભરત ભરવાવાળાએ ઉંદરની સામે જોયું અને કહ્યું : “ કોણ , ઈ ઉંદરડો છે  કે ? ચાલતો થા , ચાલતો . અહીં કોણ નવરો બેઠો છે ભરત ભરવા ? ”  

       ઉંદર કહે : “ કેમ ભરત ભરી દેવું છે કે  નહી ? ભરત ભરી દેવું જ પડશે .  આ ઉંદરભાઇને ઓળખે છે ? “”    

      ભરતવાળો કહે : “ હવે ચાલ્યો જા , ચાલ્યો . આ સોય મારીશ ના , તો મરી જઇશ , મરી ! “

    ઉંદર કહે : “ એમ કે ? ઠીક છે ત્યારે , તો તને ખબર પાડીશ , “

              “ કચેરીમેં જાઊંગા .

                સિપાઈકું બુલાઊંગા ;

                બડે માર દેઊંગા ,

                તમાસા દેખૂંગા . “

    ભરતવાળો કહે : “ ભાઇશા’બ ! કચેરીમાં જઇશ મા અને સિપાઇને બોલાવીશ મા . લાવ તારી ટોપી ; ઝટ ભરત ભરી દઉં . “

     ઉંદરભાઇ તો ટોપીને ભરત ભરાવી માથે ઓઢી રોફમાં ચાલ્યા . આગળ જતાં  એક મોતીવાળાની દુકાન આવી . ત્યાં ઉંદરે  મોતીવાળાની  સામે જોઇને  કહ્યું :

  “ અરે , એ મોતીવાળા !  દેખે છે કે ? આ ટોપીમાં જરા મોતી ભરી દે , મોતી . “

       મોતીવાળાએ ચિડાઇને કહ્યું : “ કેમ , મોતી કાંઈ મફત બફત આવે છે ? મોતીના તો પૈસા પડે છે . પૈસા . “

      ઉંદર કહે : “ એમ ? પૈસા પડે છે , ખરું કે ? ઠીક છે , તને પણ જોઇ લઉં છું .

                   “ કચેરીમેં જાઊંગા .

                     સિપાઇકું  બુલાઊંગા ;

                    બડે માર  દેઊંગા ,

                     તમાસા દેખૂંગા . “

      મોતીવળો તો એકદમ ડરી ને બોલ્યો :

   “ અરે ભાઇ !  કચેરીમાં જાશો મા અને સિપાઈને બોલાવશો મા . હમણા જ ટોપીમાં  મોતી ભરી આપુ છું . “

    પછી ઉંદરભાઇ મોતી ભરેલી ટોપી પહેરીને  ચાલ્યા . રસ્તા ઉપર એક ડમરુ વેચવાવાળો બેઠો હઓત તેની પાસેથી ઉંદરે ડમરુ માગ્યું , એટલે તેણે તુરત જ ડમરુ આપી દીધું . પછી ઉંદરભાઇ માથે ટોપી  ઓઢીને ડમરુ વગાડતા વગાડતા

            “ ડુમ   ડુમ    ડુમાક ,

               ડુમ   ડુમ   ડુમાક ,

              ડુમ    ડુમ   ડુમાક “

  કરતા  ચાલ્યા .

       રાજાના મહેલ આગળ થઇને ઉંદરભાઇ જતા હત ત્યાં તેણે રાજાને જોયો . એટલે ઉંદરભાઇ બોલ્યા :

       “ રાજા કરતાં મારી ટોપી સારી , સારી ;

         રાજા કરતાં મારી ટોપી સારી , સારી . “

     (રાજા પેક્ષાં માઝી ટોપી ચાંગલી , ચાગલી ;

      રાજા પેક્ષાં માઝી ટોપી ચાંગલી ,ચાંગલી .)

       રાજા કહે : “ આ  વળી કોણ ? મારા કરતાં ઉંદરડાની ટોપી સારી કહે છે ? એલા લઇ લો એની ટોપી !

       ઉંદરની ટોપી સિપાઈઓએ લઇ લીધી એટલે ઉંદરભાઇ ડમરુ વગાડતાં વગાડતાં બોલ્યા :

     “રાજા ભીખારી , મારી તોપી લીધી ;

      રાજ ભીખારી મારે  તોપી લીધી ; “

      “ ડુમ ડુમ ડુમાક , ડુમ ડુમ ડુમાક ,

       ડુમ  ડુમ ડુમાક , ડુમ ડુમ ડુમાક , “

   (રાજા ભિખારી , માઝી ટોપી ઘેતલી ;

    રાજા ભિખારી , માઝી ટોપી ઘેતલી .)

  રાજા કહે : “  હું કાંઇ ભિખારી નથી ! આપી દો એને એની ટોપી પાછી ! “

  રાજાએ ઉંદરને ટોપી પાછી આપી દીધી એટલે ઉંદર કહે :

      “ રાજા મારાથી બીનો ,

        મારી ટોપી દીધી ;

        રાજા મારાથી  બીનો ,

       મારી ટોપી દીધી ! “

 

 

  (રાજા માલા ભ્યાલા

   માઝી ટોપી દીલી ;

  રાજા માલા ભ્યાલા ,

  માઝી તોપી દીલી. )

 “ડુમ  ડુમ ડુમાક ,

  ડુમ  ડુમ  ડુમાક ;

  ડુમ ડુમ  ડુમાક ,

 ડુમ ડુમ ડુમાક . “

   પછી ઉંદરભાઇ તો ડમરુ વગાડતા વગાડતા અને ઉપર પ્રમાણે બોલતા બોલતા ચાલ્યા ગયા.                             

Advertisements
વિશે

I am young man of 77+ years

Posted in vaartaao

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

વાચકગણ
  • 293,060 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 285 other followers

તાજા લેખો
તારીખીયું
સપ્ટેમ્બર 2013
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
« ઓગસ્ટ   ઓક્ટોબર »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
સંગ્રહ
ઓનલાઈન મિત્રો
%d bloggers like this: