હે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં//[પરમશ્રદ્ધેય સ્વામીજી શ્રીરામપરમસુખદાસજી મહારાજકે પ્રવચનોં સે સંગ્રહીત] પ્રકાશક: ગીતા પ્રકાશન, ગોરખપુર.

dark-lord-krishna-shyam-sunder-and-its-meaning-latest

 

હે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં.

[પરમશ્રદ્ધેય સ્વામીજી શ્રીરામપરમસુખદાસજી મહારાજકે પ્રવચનોં સે સંગ્રહીત]

પ્રકાશક: ગીતા પ્રકાશન, ગોરખપુર.

 ૐશ્રીપરમાત્મને નમ:

 

હે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં

સબ ભાઈ-બહન સાવધાન હોકર ભગવાન કે ચિંતનમેં લગ જાય. હરદમ ભગવાનસે કહતે રહેં કિ ‘હે નાથ. મૈં આપકો ભૂલું નહીં.’ ભગવાન કી સ્મૃતિ સમ્પૂર્ણ વિપત્તિયોંકા નાશ કરનેવાલી હૈ- ‘હરિસ્મૃતિ:સર્વવિપદ્વિમોક્ષણમ્ ’ (શ્રીમદ્ ભાગવત 8/10/55). યહ અંધકારમેં લાલટેનકી તરહ પ્રકાશ કરનેવાલી હૈ, સહારા દેનેવાલી હૈ. ઇસકે સિવાય સંસારમેં કોઈ સહારા નહીં હૈ. ભગવાન કે સ્મરણ માત્રસે મનુષ્ય સંસાર-બન્ધન સે છૂટ જાતા હૈ. – ‘યસ્ય સ્મરણમાત્રેણ જન્મસંસારબન્ધનાત્  વિમુચ્યતે… ’ (મહાભારત, અનુશાસન.149) . ભગવાન કો  યાદ કરનેસે સબ કામ ઠીક હો જાતે હૈં. ઇસલિયે સચ્ચે હ્રદયસે ‘હે નાથ ! હે નાથ !! ’પુકારો. ભગવાન સે એકહી બાત કહો કિ ‘હે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં; ઐસી કૃપા કરો કિ આપકો ભૂલું નહીં.’ એક શ્લોક હૈ–

             શમ્ભુ: શ્વેતાર્કપુષ્પેણ ચન્દ્રમા વસ્ત્રતન્તુના I

             અચ્યુત: સ્મૃતિમાત્રેણ સાધવ: કરસમ્પુટૈ: II

       અર્થાત ‘શંકર સફેદ આકકે ફૂલસે, ચન્દ્રમા વસ્ત્રકે તંતુસે ઔર સાધુજન હાથ જોડનેસે પ્રસન્ન હો જાતે હૈં, પર ભગવાન વિષ્ણુ સ્મરણ કરને માત્રસે પ્રસન્ન હો જાતે હૈં. સ્મરણકે સિવાય કિસી વસ્તુકી, કિસી ઉદ્યોગકી જરૂરત નહીં. કુન્તીમાતાને ભગવાન સે કહા કિ દેખો, તુમ્હારે ભાઈ વનમેં દુ:ખ પા રહે હૈં, તુમ્હેં દયા નહીં આતી? તો ભગવાનને યહી ઉત્તર દિયા કિ બૂઆજી, મૈં ક્યા કરું, દ્રૌપદીકા ચીર ખીંચા ગયા તો ઉસને મેરેકો યાદ કિયા, પર યુધિષ્ઠિરને સબ કુછ દાંવમેં લગા દિયા, પર મેરેકો યાદ કિયા હી નહીં ! ’કમ-સે-કમ મેરેકો યાદ તો કર લેતે. તાત્પર્ય હૈ કિ ભગવાન કો  યાદ કરને માત્રસે કલ્યાણ હો જાતા હૈ, સદાકે લિયે દુ:ખ મિટ જાતા હૈ, મહાન આનંદકી પ્રાપ્તિ હો જાતી હૈ. ઇતના સસ્તા સૌદા ઔર ક્યા હોગા ! સાધન તો ઇતના સુગમ, પર ફલ ઇતના મહાન ! ઇતના સુગમ કામ ભી હમ ન કર સકેં તો ક્યા કરેંગે? ઇસમેં ન તો પૈસા ખર્ચ હોતા હૈ, ન કોઈ પરિશ્રમ હોતા હૈ. ઇસલિયે આપસે યહ કહના હૈ કિ સુબહ નીંદ ખુલનેસે લેકર રાત્રિ નીંદ આનેતક હરદમ ‘હે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં ’યહ કહના શુરુ કર દો. આપકે મનમેં ભગવાન કા જૈસા સ્વરૂપ જંચા હૈ, ઉસકો યાદ કરો ઔર યહ લગન લગા દો કિ ‘હે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં ’ઇસીમેં અપને-આપકો ખો દો. ફિર સબ કામ ઠીક હો જાયગા, ઇસમેં સન્દેહ નહીં. 

       ભગવાન ને ગીતામેં અર્જુનસે કહા હૈ – ‘તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર યુધ્ય ચ’(ગીતા 8–7)  ‘તૂ સબ સમયમેં મેરા સ્મરણ કર ઔર યુદ્ધ ભી કર’. ઇસકા તાત્પર્ય યહ હુઆ કિ સમયપર તો કામ-ધંધા કરો ઔર હરદમ ભગવાન્ કો યાદ કરો. આપ શુદ્ધ હોં, અશુદ્ધ હોં, અચ્છી હોં, મન્દે હોં,સ્વસ્થ હોં, બીમાર હોં, ધની હોં, નિર્ધન હોં, કૈસે હી ક્યોં ન હોં, કેવલ ભગવાન્ કો યાદ કરો.હ્રદયસે, પ્રેમસે, આર્ત હોકર, રો કર ભગવાન સે કહો ‘હે નાથ ! ઐસી કૃપા કરો, મૈં આપકો ભૂલું નહીં.’ કેવલ ભગવાનકી યાદ માત્રસે કલ્યાણ હો જાય ! લગન આપકી ઔર કૃપા ભગવાનકી ! કિતની સુગમ, સરલ બાત હૈ ! તરહ-તરહકે સાધન હૈં, પર સીધા-સરલ સાધન હૈ—‘હે મેરે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં.’ કેવલ યાદ કરનેસે સદાકે લિયે દુ:ખ મિટ જાય, યહ કિતના સુગમ સાધન હૈ !

       સચ્ચે હ્રદયસે પ્રાર્થના જબ ભક્ત સચ્ચા ગાય હૈ.

      તો ભક્તવત્સલ કાનમેં  વહ પહુંચ ઝટ હી જાય હૈ ..

ભગવાનકે સબ જગહ હી કાન હૈ—‘સર્વત: શ્રુતિમલ્લોકે’ (ગીતા13—13) .આપ બોલતે હો  ભગવાન કે કાનમેં હી બોલતે હો. ભગવાનસે કહો કિ ‘હે નાથ ! એક હી પ્ર્રાર્થના હૈ કિ મૈં આપકો ભૂલું નહીં. ઇસકે સિવાય મેરેકો ન ધન-સંપત્તિ ચાહિયે, ન પ્રસિદ્ધિ ચાહિયે. બસ, એક હી બાત ચાહિયે કિ આપકો ભૂલું નહીં.’એક હી બાતમેં આપકા સબ કામ પૂરા હો જાયગા, કોઈ કામ બાકી નહીં રહેગા. અભીસે કહના શરૂ કરદો. કહતે-કહતે નકલ ભી અસલ હો જાતી હૈ. કામ-ધંધા કરતે હુએ, રસોઈ બનાતે હુએ, ઝાડૂ દેતે હુએ, જલ ભરતે હુએ, હર સમય કહતે રહો કિ ‘હે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં ’પાંચ મિનટસે જ્યાદા દેરી ન હો. અગર યહ ભી ન કર સકો તો  દસ મિનટમેં કહ દો. દસ મિનતસે જ્યાદા હો જાય તો એક સમય ઉપવાસ કરો. નીંદ આ જાય તો જબ નીંદ ખુલે, તબ કહ દો કે ‘હે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં.’મન લગે ચાહે ન લગે, કહના મત છોડો. કરકે દેખો કિ લાભ હોતા હૈ કિ નહીં હોતા. ભગવાનકે સામને કી હુઈ પ્રાર્થના નિરથર્ક નહીં જાતી.

       ભગવાનકી યાદ આ જાય તો ખુશી મનાઓ કિ યહ ભગવાન કી કૃપા હો ગઈ !

કલ્યાણ ભગવાનકી કૃપાસે હી હોતા હૈ. કોઈ ભક્ત ઐસા નહીં કહ સકતા કિ મૈં સર્વથા નિષ્પાપ હૂં. નિષ્પાપ હોતા તો સંસારમેં જન્મ ક્યોં હોતા ? ભગવાન માફ કરતે હૈં, તભી કલ્યાણ હોતા હૈ. સર્વથા નિષ્પાપ, પવિત્ર હોકર અપના કલ્યાણ કર લે, ઐસી તાકત કિસીમેં નહીં હૈ.

       ભગવાન સબ જગહ હૈં, પર બિના યાદ કિયે વે કામ નહીં આતે. એક આદમીકી ગાય બીમાર હો ગઈ. વૈદ્યને કહા કિ તુમ ગાયકો કાલી મિર્ચ ખિલાકર ઉપરસે એક પાવ ઘી પિલા દો. ઉસ આદમીને ગાયકો કાલી મિર્ચ તો દે દી, પર ઘી નહીં દિયા. ઉસને સોચા કિ રોજ ગાયકે દૂધસે એક પાવ ઘી નિકલતા હૈ; અત: એક દિન ગાયકો દુહૂંગા નહીં, જિસસે ઘી ઉસકે ભીતર હી રહ જાયગા. પરંતુ ઇસસે ગાય ઔર બીમાર હો ગયી. તાત્પર્ય હૈ કિ ગાયકે શરીરમેં ઘી મૌજૂદ રહતા હુઆ ભી ગાયકે કામ નહીં આતા. વિધિપૂર્વક નિકાલા હુઆ ઘી હી કામ આતા હૈ. ઇસી તરહ ભગવાન સબ જગહ રહતે હુએ ભી કામ નહીં આતે. પર ઉનકો યાદ કરો તો બેડા પાર હૈ ! યહ નિકાલા હુઆ ઘી હૈ. ઇસલિયે સબ જગહ ભગવાનકો દેખો ઔર ઉનકો યાદ કરો કિ ‘હે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં આપ પાપી યા પુણ્યાત્મા કૈસે હી ક્યોં ન હોં,’કેવલ ભગવાનકો યાદમાત્ર કરનેસે શાન્તિ મિલ જાયગી. ઘી નિકાલનેમેં તો મહેનત હોતી હૈ, પર ઇસમેં મેહનત હૈ હી નહીં. કેવલ યાદ કરના હૈ કિ ‘હે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં. ’ હમેં ઔર કુછ નહીં ચાહિયે, કેવલ એક હી માંગ હૈ કિ ‘હે મેરે નાથ ! મૈં આપકો ભૂલું નહીં.’

 તુમકો ભૂલું અબ નહિં નાથ, દાસ પર ઐસી કૃપા કરો.

 ચઢે રહો ચિત ઉપર મેરે, કબહૂ નાયં ટરો…ટેર

બિકલ રહૂં દરશન બિનુ તેરે, ઐસી આગ લગા દો મેરે.

 જિન્દા રહ નહિં સકૂં એક પલ, ઐસી લગન ભરો…

ચાહૂં સ્વર્ગ નરકમેં ડારો, સુખ ચાહૂં તો દુ:ખ મત ટારો.

પ્યારે લગતે રહો મુઝે તુમ, દૂજી ચાહ હરો…

માં માં કહ બાલક અકુલાવે, લે ગોદી ઝટ હ્રદય લગાવે.

 આપ અનન્ત જનમ કી માતા, ધીરજ કાહે ધરો… 

     

 

 

 

વિશે

I am young man of 77+ years

Tagged with:
Posted in miscellenous

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

વાચકગણ
  • 286,534 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 285 other followers

તાજા લેખો
વધુ વંચાતા લેખો
તારીખીયું
જુલાઇ 2013
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
« જૂન   ઓગસ્ટ »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
સંગ્રહ
ઓનલાઈન મિત્રો
%d bloggers like this: